Huisregels, voorwaarden, AVG

A. Huisregels 1.2.b-fitt Sport- en Gezondheidscentrum B.V.

 1. Sporters en bezoekers dienen te allen tijde de aanwijzingen van het personeel op te volgen.
 2. Bij binnenkomst dient de sporter zich aan te melden bij de receptie met behulp van de lidmaatschapspas. Bij verlies van de lidmaatschapspas dient tegen vergoeding een nieuwe pas te worden aangevraagd.
 3. Laat de instructeur weten wanneer u nieuw bent, voor het eerst deelneemt aan een bepaalde activiteit of wanneer u gezondheidsproblemen heeft.
 4. Ongewenste omgangsvormen dienen direct gemeld te worden bij de receptie.
 5. Het dragen van gepaste kleding is verplicht, haltershirts zijn in de fitnessruimte niet toegestaan. Het dragen van sieraden wordt i.v.m. de veiligheid van uzelf en die van anderen afgeraden.
 6. Het gebruik van lockers is voor eigen risico. Het is niet toegestaan goederen in de lockers achter te laten na sluitingstijd. Personeel van 1.2.b-fitt heeft het recht om de lockers te allen tijde voor visitatie te openen.
 7. In de sportruimtes mag uitsluitend met schone binnensportschoenen, zonder zwart afgevende zolen, gesport worden.
 8. In de sportruimtes en de sauna’s is het gebruik van een schone handdoek verplicht. Zo nodig kunt u deze huren bij de receptie.
 9. Het is niet toegestaan jassen, tassen en waardevolle spullen mee te nemen in de sportruimtes.
 10. U bent te allen tijde verplicht om na gebruik de toestellen schoon te maken met de beschikbaar gestelde schoonmaakmiddelen en de gebruikte materialen op te ruimen.
 11. Tijdens piekmomenten mag niet langer dan 20 minuten achter elkaar van een trainingstoestel gebruik worden gemaakt.
 12. Na afloop van deelname aan de eGym dient de sporter de eGym-stempelkaart bij de receptie te laten aftekenen.
 13. Gebruik van kauwgom is buiten de ontmoetingsruimte niet toegestaan.
 14. Roken is in het sport- en gezondheidscentrum niet toegestaan.
 15. Mobiel bellen in de sportruimtes door sporters is niet toegestaan.
 16. Het is sporters op grond van de privacyregels niet toegestaan om in de sport- en kleedruimtes beeldmateriaal, in welke vorm dan ook te maken.
 17. Het sport- en gezondheidscentrum dient uiterlijk op de geldende sluitingstijden te worden verlaten. 

B. Voorwaarden met betrekking tot abonnement 1.2.b-fitt Sport- en Gezondheidscentrum B.V.

 1. Kinderen van 12 t/m 15 jaar hebben alleen toegang tot 1.2.b-fitt onder toezicht van een ouder, die tevens lid is van 1.2.b-fitt.
 2. Bij deelname aan de eGym ontvangt de sporter een persoonlijke polsband. De polsband blijft te allen tijde eigendom van 1.2.b-fitt Sport- en Gezondheidscentrum B.V. en dient te worden ingeleverd bij beëindiging van het lidmaatschap. Indien hieraan niet wordt voldaan is de sporter een vergoeding verschuldigd van €25,-. Dit bedrag zal door middel van automatische incasso worden geïnd.
 3. Bij inschrijving per 1e van een kalendermaand dient het lidmaatschapsgeld van de maand van inschrijving en van de daarop volgende maand ineens te worden voldaan. Bij inschrijving niet per 1e van een kalendermaand dient het lidmaatschapsgeld van het restant van de maand van inschrijving en van de daarop volgende kalendermaand ineens te worden voldaan.
 4. Het lidmaatschapsgeld over een kalendermaand dient op de 1e van de maand voorafgaande aan de desbetreffende kalendermaand per automatische incasso te worden betaald.
 5. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 6. Opzegging van het lidmaatschap dient plaats te vinden uiterlijk vóór de 27e van de kalendermaand voorafgaande aan de kalendermaand waarin het abonnement eindigt. Dit is alleen mogelijk met een opzegformulier, dat bij de receptie verkrijgbaar is.
 7. Het privacy reglement van 1.2.b-fitt Sport- en Gezondheidscentrum B.V. is van toepassing op deze overeenkomst. Dit is te vinden onder D. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en tevens in te zien bij de receptie van 1.2.b-fitt Sport- en Gezondheidscentrum B.V.

C. Algemene voorwaarden NL Actief

De algemene voorwaarden van NL Actief zijn ook geldend voor 1.2.b-fitt Sport- en Gezondheidscentrum B.V. Deze zijn te vinden op de website van NL Actief, https://www.nlactief.nl/erkend-aanbod/leveringsvoorwaarden/ en tevens in te zien bij de receptie van 1.2.b-fitt Sport- en Gezondheidscentrum B.V.

D. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wanneer je bij 1.2.b-fitt Sport- en Gezondheidscentrum sport, zou willen gaan sporten, uit interesse de website bezoekt, of reageert op onze social media uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door 1.2.b-fitt Sport- en Gezondheidscentrum willen we duidelijk zijn, vandaar deze privacyverklaring. Uiteraard gaat 1.2.b-fitt Sport- en Gezondheidscentrum uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. Hierna hebben wij voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door 1.2.b-fitt Sport- en Gezondheidscentrum.

Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat wij onze privacyverklaring indien nodig actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen, zodra daartoe aanleiding bestaat.

 • Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn. Gegevens van onze leden: Bij het aangaan van een abonnement bij 1.2.b-fitt Sport- en Gezondheidscentrum verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, geslacht en geboortedatum. Ook als je al een 1.2.b-fitt Sport- en Gezondheidscentrum-abonnement hebt, blijven wij dit soort persoonsgegevens van jou verwerken. Bij gebruik van de diensten van 1.2.b-fitt Sport- en Gezondheidscentrum worden, afhankelijk van welke diensten worden afgenomen, ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: lidnummer, nummer van de ledenpas, via welke route je lid bent geworden, bezoekmomenten aan ons centrum, laatste bezoek aan ons centrum, type abonnement, afgenomen extra's, sportprofiel, informatie die je eventueel aan ons hebt opgegeven, jouw financiële status bij 12b-fitt Sport- en Gezondheidscentrum (afgenomen diensten en producten en of deze zijn betaald), eventuele gegevens welke genoteerd zijn tijdens de fittest en/of voedingsintake zoals: lengte, gewicht, vetpercentage, buikomvang, bloeddruk, kracht- en conditiescores, gegevens over gekozen voeding en eventuele overige medische gegevens welke door jou zijn aangegeven in het belang van een goede begeleiding van jou als sporter.
 • Van bezoekers aan onze website worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je zelf als bezoeker op onder meer de contactpagina invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer. De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op social media uitingen worden door 1.2.b-fitt Sport- en Gezondheidscentrum verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.
 • 1.2.b-fitt Sport- en Gezondheidscentrum verwerkt jouw gegevens om haar fitnessdiensten aan je te kunnen leveren, zoals het aanmaken van een lidmaatschapspas waardoor je toegang tot 1.2.b-fitt Sport- en Gezondheidscentrum krijgt, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten en het opstellen, versturen en incasseren van facturen. Daarnaast verwerken wij de door jou ingevulde gegevens bij specifieke diensten ten behoeve van die specifieke dienstverlening. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gegevens die je aangeeft aan de trainer waardoor we je kunnen helpen bij het realiseren van jouw sportdoel.
 • 1.2.b-fitt Sport- en Gezondheidscentrum verwerkt jouw gegevens om je telefonisch of via e-mail te kunnen informeren. Je ontvangt informatie over jouw abonnement, voor deze informatie kun je je niet afmelden. Ook ontvang je informatie over gelijksoortige producten en diensten van 1.2.b-fitt Sport- en Gezondheidscentrum, zoals bijvoorbeeld een afspraakbevestiging. Voor deze berichten kun je je te allen tijde afmelden.
 • Jouw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van 1.2.b-fitt Sport- en Gezondheidscentrum te verbeteren. Ook kunnen we je vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Jij beslist zelf of je hier aan mee wilt doen door al dan niet toestemming te geven.
 • 1.2.b-fitt Sport- en Gezondheidscentrum verwerkt gegevens van leden voor het uitvoeren van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen genomen, producten en diensten geëvalueerd en wordt gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens van leden worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele leden ten, maar enkel informatie over bepaalde groepen bevat zoals gebaseerd op gebruik, leeftijd of nieuwe leden.
 • Als je contact met ons opneemt of wij contact met jou opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van 1.2.b-fitt Sport- en Gezondheidscentrum later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen of indien je mee doet aan marktonderzoek en ook wat bij een verkoopgesprek ter sprake is gekomen.
 • 1.2.b-fitt Sport- en Gezondheidscentrum verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden, maar kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.
 • 1.2.b-fitt Sport- en Gezondheidscentrum zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere bij ons in het centrum gebruik zijnde PC met gebruikersnaam, wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers van 1.2.b-fitt Sport- en Gezondheidscentrum zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.
 • Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een lidmaatschap van 1.2.b-fitt Sport- en Gezondheidscentrum hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.
 • 1.2.b-fitt Sport- en Gezondheidscentrum maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: het aanbieden van (online) marketing, marktonderzoek, incasso, adverteren en analyseren van effectiviteit van advertenties, webanalyse en applicaties/saas-diensten (Software as a Service, ofwel het aanbieden en gebruiken van software via internet) waarvan gebruik wordt gemaakt in het kader van werving en selectie, ledenadministratie, klantenservice en marketing, mobiele app, telefonische contacten en bankverkeer.
 • In de AVG zijn een aantal rechten van belanghebbenden vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen. Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

Privacycentrum | Copyright by 1.2.b-fitt Sport- en Gezondheidscentrum